Największa impreza regatowa na jednym typie jachtów

Więcej o wydarzeniu

  1. Zasady rezerwacji jachtów z floty Ahoj Czarter na Regaty Northman-Cup 2017:

1. Pierwszeństwo rezerwacji jednostek otrzymują klienci Ahoj Czarter oraz stoczni Northman:
a) 13-31.03.2017 – rezerwacje dokonywane przez klientów Ahoj Czarter oraz stoczni Northman
b) od 31.03 do wyczerpana puli jachtów – rezerwacje dokonywane przez wszystkich zainteresowanych.

2. W związku z dużym zainteresowaniem wydarzeniem, jednej osobie przysługuje prawo rezerwacji max jednego jachtu.

3. Kwota za czarter jachtu jest zgodna z wartością przedstawioną w cenniku z uwzględnieniem zasad określonych pod cennikiem

 

 

REGULAMIN REGAT

1. Klasy jachtów, wyposażenie, załogi.
a. regaty rozgrywane zostaną w siedmiu klasach (Maxus 22, Maxus evo 24, Maxus 24, Maxus 26, Maxus 28, Maxus 33, Maxus 33.1 RS ). Ilość członków załogi nie może być większa niż ilość osób określona w dokumentach rejestrowych jachtu.

2. Warunki uczestnictwa.
W regatach mogą uczestniczyć osoby, które:
a. dokonają formalności zgłoszeniowych
b. zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Regat Northman-Cup 2017

3. Zasady ogólne.
a. Podczas procedury startowej obowiązuje nakaz zdjęcia lub ustawienia w pionie silników. Wprowadza się również obowiązek zdjęcia z dziobu kotwicy.
b. Dozwolone jest stosowanie wytyków do foka (w tym bosaków).
c. Sternik w razie rezygnacji z udziału w wyścigu lub chęci wcześniejszego spłynięcia do portu, zobowiązuje się poinformować przedstawiciela Ahoj Czarter o swojej decyzji (+ 48 602 398 208)
d. Każda osoba zgłoszona do regat otrzyma opaskę, uprawniającą do udziału w wydarzeniu. Uczestnik w imieniu swoim i załogi zobowiązuje się do użytkowania opasek zgodnie z ich przeznaczeniem i okazywania ich w razie weryfikacji przedstawicielowi stoczni Northman.
e. Zgłoszone jachty otrzymają numery startowe. Sternik zobowiązuje się do umieszczenia numeru według przekazanej instrukcji Nieoznaczony jacht zostanie niedopuszczony do udziału w regatach.
f. Sternik zobowiązuje się do uczestnictwa w odprawie regatowej
g. Nie przestrzeganie przyjętych umową zasad uczestnictwa w regatach określonych w umowie czarteru oraz w regulaminie, może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w wydarzeniu.
h. Uczestnik regat przejmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne straty i uszkodzenia spowodowane przez niego w czasie trwania wydarzenia.
i. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, imienia i nazwiska oraz głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji wydarzenia.