Regulamin

Regulamin sprzedaży czarterów jachtów drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy Ahoj.pl

Niniejszy regulamin sprzedaży czarterów jachtów drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy Ahoj.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady sprzedaży czarterów jachtów za pośrednictwem platformy Ahoj.pl przez Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak Krzysztof Stępniak
z siedzibą w Węgorzewie, ul. Przemysłowa 10, o numerze NIP: 845-185-44-12, Regon: 519609529

Rezerwacja jachtu, którego czarter rozpoczyna się w dniu składania zamówienia, za pomocą systemu online możliwa jest do godziny 12:00.

§ 1
DEFINICJE

1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
a) AHOJ CZARTER S.C. - „Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak Krzysztof Stępniak” z siedzibą w Węgorzewie, ul. Przemysłowa 10, o numerze NIP: 845-185-44-12, Regon: 519609529, Wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 3324/6, tel. +48 87 427 15 37,
+48 602 398 208, e-mail: biuro@ahoj.pl
a) REGULAMIN - stanowi niniejszy dokument;
b) PLATFORMA AHOJ CZARTER S.C.: prowadzona przez Ahoj Czarter s.c., na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie www.ahoj.pl;
c) REJESTRACJA - procedura zakładania Konta;
d) KONTO - prowadzony dla Użytkownika przez Ahoj Czarter s.c. pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat historii czarteru jachtów w Ahoj Czarter s.c.;
e) UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawne, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która wypełniając formularz kontaktowy na platformie Ahoj Czarter s.c., która uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Ahoj Czarter s.c., na zasadach określonych w Regulaminie
f) OPERATOR PŁATNOŚCI- PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
g) KLIENT - użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający usługi w ramach umowy zawartej poprzez platformę Ahoj Czarter s.c.;
h) CZARTER JACHTU- usługa będąca przedmiotem Oferty.
i) OFERTA - propozycja zawarcia umowy sprzedaży usługi na warunkach określonych przez Ahoj Czarter s.c., w szczególności zawierających cenę i rodzaj oferowanej usługi, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach platformy Ahoj Czarter s.c.;
j) TRANSAKCJE- procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży usług pomiędzy Użytkownikami a Ahoj Czarter s.c.;
k) INDYWIDUALNA UMOWA CZARTERU JACHTU- umowa czarterowa, w której Ahoj Czarter s.c. zobowiązuje się odpłatnie, w określonym terminie, wynająć klientowi jacht, na warunkach określonych w regulaminie;

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal Ahoj Czarter s.c. umożliwia Klientowi dokonanie rezerwacji czarteru jachtów oferowanych przez Ahoj Czarter s.c. i dokonanie płatności na poczet czarteru jachtu.
2. Warunki czarteru jachtu określone są w indywidualnej umowie czarteru jachtu, zawieranej pomiędzy Klientem a Ahoj Czarter S.C.
3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Klient dokonując rezerwacji, akceptuje warunki Ahoj Czarter s.c. zawarte w indywidualnej umowie czarteru, zgodnie ze wzorem umowy uzupełnionym o szczegóły zamówionej usługi oraz dane osobowe.
5. Warunki anulacji, rezygnacji oraz zmian określone są w umowie czarteru jachtu (wzór na końcu regulaminu).
6. Rezerwacji można dokonywać każdego dnia przez 24 godziny na dobę.
7. Ahoj Czarter s.c. nie ponosi odpowiedzialności za błędy uniemożliwiające złożenie rezerwacji.
8. Rezerwacja oraz płatność I raty jest potwierdzana w trybie automatycznym. Ahoj Czarter s.c. jest powiadamiany automatycznie przez System wiadomością e-mail, zawierającą nr umowy oraz dane klienta.
9. Podawane ceny są cenami brutto z opcją wyboru polskich złotych (PLN) bądź euro (EUR). (zawierają podatek VAT).
10. Dokonanie rezerwacji potwierdzonej wpłatą I raty jest wiążące. Klient rezerwując jacht przez system Ahoj Czarter s.c., wchodzi w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z Ahoj Czarter s.c.

§ 3
KONTO

1. Z oferty Ahoj Czarter s.c. przedstawionej na platformie AHOJ CZARTER S.C. może skorzystać Klient, który zarejestrował konto na platformie Ahoj Czarter S.C.
2. W procesie rejestracji konta należy podać dane widniejące w ustawieniach Konta i na bieżąco je aktualizować. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła wskazanych w formularzu rejestracji danych osobowych. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
1. Użytkownik nie może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu;
2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

§ 4
PROCEDURA REZERWACYJNA

1. Rezerwacji czarteru jachtu Klient możne dokonać poprzez procedurę rezerwacji dostępną na platformie Ahoj Czarter s.c.
11. Klient z poziomu strony głównej platformy www.ahoj.pl oraz z poziomu podstrony z opisem jachtu otrzymuje możliwość wyboru terminu oraz jachtu, którego czarterem jest zainteresowany.
12. Z poziomu strony głównej platformy www.ahoj.pl wybór dotyczy jednego z całej oferty dostępnych jachtów, natomiast z poziomu podstrony jachtu, wybór dotyczy jednej z opcji typu jachtu, którego dotyczy podstrona.
13. Do rozpoczęcia procedury rezerwacji niezbędne jest:
- podanie wymaganych szczegółów dotyczących rezerwacji (typ i klasa jachtu, termin czarteru), dane osobowe lub dane firmy, na którą ma zostać zawarta umowa;
- zaakceptowanie ceny czarteru;
- zaakceptowanie warunków regulaminu;
14. Po podaniu danych osobowych lub danych firmy, na którą ma zostać zawarta umowa, system dokonuje sprawdzenia, czy klient korzystał już wcześniej z usług Sprzedającego i w razie potwierdzenia korzystania, uwzględnia przysługujący Klientowi rabat w cenie czarteru jachtu.
15. Po rozpoczęciu procedury rezerwacji i potwierdzeniu dostępności jachtu, warunkiem realizacji rezerwacji jest dokonanie przez Klienta płatności na poczet czarteru jachtu. Klient otrzymuje 15 minut na sfinalizowanie transakcji (dokonanie płatności online I raty).
16. Po sfinalizowaniu transakcji Klient otrzymuje możliwość wygenerowania umowy czarterowej, zgodnej z zaakceptowanym w regulaminie wzorem, uzupełnionej o zamówioną opcję czarteru.
17. Po dokonaniu rezerwacji, Ahoj Czarter s.c. wysyła Klientowi, na wskazany przez niego adres e-mail informację, potwierdzającą rezerwację jachtu
18. W przypadku dokonywania płatności przez Klienta za pomocą karty płatniczej warunkiem potwierdzenia rezerwacji przez Ahoj Czarter s.c. jest dokonanie czynności, o których mowa
w § 5 Regulaminu.

§ 5
PŁATNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru poniższe formy płatności: Przelew elektroniczny lub Karta płatnicza.
19. Płatności dokonywane kartą płatniczą obsługiwane są przez Przelewy24, a płatności przelewem elektronicznym obsługiwane są przez Przelewy24
20. Przy formie płatności kartą płatniczą Klient po wybraniu opcji „Przejdź do płatności”, zostaje przekierowany na zabezpieczoną stronę internetową centrum rozliczeniowego Przelewy24, na której dokonuje bezpiecznej transakcji wprowadzając dane karty płatniczej oraz autoryzując transakcję.
21. Operator płatności ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczych na zasadach określonych w Ustawie, w tym na zasadach określonych
w art. 144-146 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011.
22. Operator płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek bankowy lub adres wskazany przez Użytkownika spowodowane niepodaniem bądź podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Użytkownika, które uniemożliwiają zrealizowanie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
23. Operator płatności nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Klientem a Ahoj Czarter i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników, z wyłączeniem czynności objętych Przelewy24. Operator płatności,
w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Klienta do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług oraz wypłacalność Klienta.
24. Wszystkie kwestie dotyczące usługi płatności regulowane są Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
25. Szczegółowy regulamin usługi dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

§ 6
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Ahoj Czarter s.c. należy zgłaszać drogą
e-mailową (uwagi@ahoj.pl) w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyny reklamacji.
2. Ahoj Czarter s.c. ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 30 dni roboczych od momentu przyjęcia reklamacji. Składając reklamację Klient winien wskazać numer umowy, przyczynę reklamacji oraz szczegółowy opis zdarzenia.
3. Ahoj Czarter s.c. nie ponosi odpowiedzialności za Indywidualne ustawienia komputera
i monitora Klienta, powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o jachtach.

§7
OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i zawarcia umowy.
26. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Ahoj Czarter s.c. newslettera.
27. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
28. Wszystkie dane dotyczące Klienta przechowywane są na serwerach Ahoj Czarter s.c.

§ 9
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Ahoj Czarter s.c. (w tym zdjęć i opisów jachtów) bez pisemnej zgody Ahoj Czarter s.c.
29. Zabronione jest kopiowanie treści znajdujących się na platformie Ahoj Czarter s.c. lub wykorzystywanie treści informacji znajdujących się na nim w innym celu niż realizacji umowy zawartej przez Klienta z Ahoj Czarter s.c., jak również używanie wobec platformy Ahoj Czarter s.c. programów przeszukujących jego zawartość.

§ 10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej ahoj.pl.
30. Ahoj Czarter s.c. zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej ahoj.pl.
31. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia rezerwacji przez Klienta.

 

OŚWIADCZENIE

  • Oświadczenie dotyczące rejestracji w systemie. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Ahoj Czarter S.C.” Sylwia Stępniak Krzysztof Stępniak z siedzibą w Węgorzewie, ul. Przemysłowa 10, moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz znajdujących się na moim koncie, w celu związanym z rejestracją
    i możliwością zawarcia umowy czarterowej.

Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mają prawo dostępu do nich, tj. mogą je zmieniać lub żądać zaprzestania ich przetwarzania w zbiorach danych poprzez przekazanie odpowiedniej informacji administratorowi danych, „Ahoj Czarter S.C.” Sylwia Stępniak Krzysztof Stępniak z siedzibą w Węgorzewie, ul. Przemysłowa 10.

 

Wzór umowy dla osoby prywatnej

Wzór umowy dla firmy