Nagrody dla Maxus 24 evo

 

2016_03_14_Nagroda_Zloty_Gwozdz_M_evo_24_PL

2015_11_22_Nagrody_Boatshow_Zloty_Medal

2015_11_23_Nagrody_Champion_Jachtingu_2016